Projekt "Moderní škola" na Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace úspěšně ukončen


Pohled koordinátora a zástupce koordinátora projektu na průběh a výsledky celého projektu


Naše škola je vesnickou, plně organizovanou školou. V září 2008 jsme stáli před několika zásadními rozhodnutími:


1. Jak snížit příliš vysoké náklady na provoz budov?


2. Jak vyřešit naprosto nevyhovující - zastaralou situaci v oblasti ICT?


3. Jak získat prostředky na modernizaci výuky včetně nového software?


Ve spolupráci s obcí Chotěšov jsme uspěli ve schvalovacím procesu v tzv. Norských fondech. Součástí řešení bylo i spojení dvou stávajících školních budov do jedné, její vnitřní vestavba a zařízení nových odborných učeben. Současně s tímto krokem začala přístavba sportovní haly. Celkově jsme tak v dalším roce snížili provozní náklady, zefektivnili výuku a mohli začít využívat novou jazykovou učebnu, učebnu chemie a fyziky a novou cvičnou kuchyni.


Oblast ICT jsme se rozhodli řešit právě pomocí projektu Moderní škola v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Co realizací projektu škola získala? Kromě špičkového vybavení počítačové učebny máme kvalitní interaktivní tabule, nové výukové programy a také nástroj, který můžeme i nadále bezplatně využívat pro vlastní tvorbu učebních materiálů (EduBase).


Škola za 3 roky udělala obrovský krok dopředu. Všichni učitelé pracují na nových noteboocích, veškerou dokumentaci vedeme elektronicky, rodiče mají kdykoli on-line přístup k docházce, výsledkům svého dítěte i aktuálně probíranému učivu.


To vše se mohlo realizovat s velkým pracovním nasazením většiny pedagogického sboru. Největší poděkování pak patří všem tvůrcům interaktivních materiálů. Bez nich by celý projekt zůstal pouze na papíře a pořízeném hardware a software.


Výsledky projektu nastínily i budoucnost naší školy. Dnes jsme jednou z nejmodernějších základních škol v Plzeňském kraji. A chceme v tomto směru i nadále pokračovat.


Projekt hodnotíme hned po jeho ukončení v lednu 2012. Jeho výsledky a myšlenky však pokračují nejen v pořízených technologiích, ale hlavně v moderním duchu naší školy. Mladá generace se rychle vyvíjí a my, učitelé, musíme držet krok s novými technologiemi i ve vzdělávání. Naším cílem je, aby žáci přemýšleli samostatně, dokázali tvořivě přistupovat k získaným znalostem a byli úspěšní v životě.


Nároky na skutečný úspěch v životě stoupají, a proto i náš projekt Moderní škola se snažil přispět ke zvýšení kvality vzdělávání v naší škole. Je i na samotných žácích a jejich rodičích, aby pro to udělali i oni své důležité kroky. Škola v Chotěšově v současné době udělala maximum, aby pomohla k lepším vzdělávacím výsledkům. Přejeme si, aby náročná dvouletá práce celého projektového týmu Moderní školy přinesla své ovoce v lepších vzdělávacích výsledcích žáků. Přejeme si, aby nejen žáci, ale i jejich rodiče pochopili, že úspěch je podmíněn spoluprací a zodpovědností všech tří stran: učitelů (školy), žáků i rodičů. Cíl je jen jediný: Vzděláním k úspěchu v celém životě.

Prosinec 2011


• Závěr projektu


Na začátku prosince jsme se dohodli s firmou DK Design na vybraných předmětech, určili formu a způsob dodávky materiálů. Zástupce koordinátora projektu zpracoval obsah zamýšlené publikace Moderní škola. V druhé polovině prosince jsme všechny propagační materiály obdrželi. Fotografie propagačních materiálů naleznete zde.


Dne 29. 12. 2011 pak vyšel inzerát projektu v Plzeňském deníku. Tím celé naše snažení ještě nekončí. Během ledna a února budeme zpracovávat závěrečnou zprávu projektu.

Listopad 2011


• Povinná publicita projektu


Projektový tým probral katalogy reklamních agentur a vybral předměty pro publicitu projektu Moderní škola. Jedná se o: dětské pexeso, poznámkový blok s kuličkovou propisovačkou, pastelky, laserové ukazovátko s kuličkovou propisovačkou, kalendář na rok 2012. Všechny předměty budou mít na svrchní části jednotný projektový design ve žlutomodrém provedení a budou označeny dle pravidel povinné publicity OP VK. Kromě toho jsme se rozhodli vydat namísto letáku malou informační publikaci s názvem Moderní škola.

Říjen 2011


• Navazující školení pedagogů


V měsíci říjnu se uskutečnilo navazující školení pro pedagogy, ve kterém se naučili samotné vytváření jedoduchých programů v novém školním vzdělívacím prostředí.

Srpen a září 2011


• Školení pedagogických pracovníků


Školení všech učitelů proběhlo ve dnech 30. 8. 2011 a 1. 9. 2011. Učitelé se seznámili se způsobem výběru a spuštění určeného programu. Všichni účastníci školení se seznámili s webovým prostředím e-learningového programu a obdrželi přístupové údaje.

Květen 2011


• Školení žáků


V průběhu května byli proškoleni všichi aktivně zapojení žáci školy v práci s novým ICT prostředím školy a moderními vzdělávacími technologiemi. Žáci, kteří prošli tímto školením, získali znalosti a dovednosti pro užívání elektronických výukových materiálů. Školení bylo realizováno ve skupinách po cca šesti až osmi žácích. Celkem bylo vyškoleno 197 žáků. Děti se podrobně seznámily s e-learningovým prostředím a naučily se spouštět vytvořené programy.


Žákům školení umožnilo vzdělávat se pomocí moderního výukového prostředí a interaktivních pomůcek, které jejich vzdělávání zkvalitní a zatraktivní. Žáci tak budou daleko lépe připraveni na své budoucí studium na středních školách či gymnáziích.

Březen a duben 2011


• Seznámení žáků s novou technikou


Probíhala práce v software pro interaktní zařízení a s ovládáním se seznamovali i žáci, kteří mohou eBeam ovládat při hodinách.

Leden a únor 2011


• Seznámení pedagogů s novou technikou


V průběhu těchto měsíců probíhalo školení, jak ovládat interaktivní snímače, jak správně využít přiloženého software eBeam Interact, eBeam Scrapbook, apod. Učili jsme se zapojit a zkalibrovat snímače při využití notebooků.

Listopad a prosinec 2010


• Implementace e-learningového prostředí


V průběhu listopadu bylo implementováno vzdělávací prostředí, které bude sloužit pro tvorbu, spouštění a archivaci interaktivních výukových materiálů jako jsou elektronické vzdělávací podklady, kurzy, testy, animace, interaktivní učebnice, multimediální prezentace, apod. Toto vzdělávací prostředí je v rámci systémové integrace vytvořeno tak, aby bylo kompatibilní se softwarem interaktivních systémů (e-Beamů), které škola využívá. Při práci s e-learningovým prostředím mohou pedagogové ovlivnit zadání jednotlivých e-kurzů a e-testů a mohou jej využít při přípravě výukových materiálů. Systém je spustitelný na jakémkoliv počítači s přístupem k internetu. Žáci tak budou moci studovat případně i z domova (např. v době nemoci).


• Tvorba interaktivních výukových materiálů


V závěru listopadu bylo realizováno školení pro učitele na ovládání nového vzdělávacího prostředí a již v průběhu prosince započala samotná tvorba nových interaktivních výukových materiálů pro anglický jazyk, vlastivědu, prvouku, matematiku, dějepis, informatiku a občanskou výchovu. Pro uvedené předměty budou vytvořeny sady interaktivních vzdělávacích materiálů. Všechny zmíněné výukové komponenty budou umístěny v datovém úložišti elektronických materiálů vytvořeného e-learningového prostředí.

Říjen 2010


• Výběrové řízení na e-learningové prostředí


V říjnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele služby pro vytvoření a implementaci e-learningového prostředí. Zadávací řízení bylo vyhlášeno dne 15. 10. 2010 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 26. 10. 2010 do 12,00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 26. 10. 2010 od 14,00 hodin a zde naleznete výsledek výběrového řízení. S vítězným uchazečem byly zahájeny jednání o konečné podobě smlouvy a podrobné realizaci dodávek.


Září 2010

• Kontrola na místě


Na konci srpna se uskutečnila projektová kontrola na místě. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu Plzeňského kraje a na základě výsledné zprávy jsme učinili některá drobná opatření a dále jsme zrušili výběrové řízení na dodavatele služby pro vytvoření a implementaci e-learningového prostředí. V současné době připravujeme nové zadávací řízení, které bude vyhlášeno v říjnu 2010.


• Tvorba vzdělávacích materiálů


I nadále pokračuje tvorba elektronických vzdělávacích materiálů, učitelé prozatím vytváří výukové podklady ve Wordu, PowerPointu apod. a po výběru dodavatele e-learningového prostředí tyto materiály umístí do nového centrálního úložiště výukových podkladů a vzniknou tak e-learningové kurzy a testy.

Červenec a srpen 2010

• Tvorba vzdělávacích materiálů


Prázdninové měsíce byly věnovány především tvorbě elektronických vzdělávacích materiálů. Tvůrci sháněli podklady pro e-learningové kurzy a testy, sepisovali výukové texty a pořizovali potřebné fotografie.

Červen 2010

• Publicita projektu


Nezbytnou součástí projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem je informování veřejnosti o zaměření projektů, jejich realizaci a přínosech pro veřejnost. V této souvislosti byl zpracován základní informační dokument projektu "Zavedení interaktivních metod výuky", který naleznete zde.


• Třetí schůze realizačního týmu


Jednou z nejdůležitějších aktivit realizačního týmu v rámci června bylo připravení a kompletace podkladů pro vytvoření první monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Koordinátor projektu, jeho zástupce a finanční manažer vyhotovili veškerou potřebnou dokumentaci, která byla předložena Krajskému úřadu Plzeňského kraje ke schválení a následnému proplacení požadovaných finančních prostředků.

Květen 2010

• Druhá schůze realizačního týmu


Na druhém jednání členů realizačního týmu byl shrnut dosavadní průběh realizace projektu. Již se uskutečnila výběrová řízení, na základě kterých byl vybrán dodavatel výpočetní techniky a softwaru a dodavatel služby pro vytvoření a implementaci e-learningového prostředí.


• Nákup a instalace IT zařízení


S dodavateli již byly uzavřeny smlouvy o dodávkách a prozatím byla realizována dodávka HW a SW, konkrétně bylo dodáno 14 počítačů, 14 x kancelářský softwarový balík (EDU licence MS Office a antivirového programu AVG Internet Security) a multilicence fotografického software a multilicence softwaru na zpracování videa. ICT technik již započal instalace potřebného softwaru a přípravu IT technologií pro práci tvůrců vzdělávacích materiálů i žáků.


Dále byla částečně realizována dodávka služby pro vytvoření a implementaci e-learningového prostředí, kdy dodavatel zpřístupnil ucelenou část systému pro tvorbu elektronických vzdělávacích materiálů.


V průběhu května ICT technik průběžně prováděl kontrolu funkčnosti a instalace veškerého nového IT zařízení a softwaru, které bylo pořízeno v rámci projektu. Společně s koordinátorem projektu a jeho zástupcem bylo toto zařízení označeno dle pravidel publicity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tito pracovníci realizačního týmu projektu dále spolupracují s dodavatelem e-learningového prostředí na definici funkčnosti a rozsahu tohoto systému.


• Školení tvůrců interaktivních výukových materiálů


V závěru měsíce se uskutečnilo první školení pro pedagogické pracovníky - tvůrce interaktivních výukových materiálů a specialistu na e-learning z partnerské organizace. Lektor tvůrce i specialistu na e-learning naučil, jak vytvářet elektronické výukové materiály a jak je ukládat do nového vzdělávacího prostředí, případně jak s nimi mohou dále efektivně pracovat. Školení se zúčastnilo 5 učitelů, kteří budou tvořit e-learningové vzdělávací materiály pro předměty Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova a následně je budou využívat pro výuku žáků.

Duben 2010

• Úvodní schůze realizačního týmu


Na počátku měsíce se uskutečnila historicky první schůze členů realizačního týmu. Jednání proběhlo ve složení - koordinátor projektu, zástupce koordinátora projektu, finanční manažer, ICT technik a tvůrci interaktivních výukových materiálů. Z jednání vznikl zápis s podrobnými instrukcemi o průběhu realizace projektu a nejbližšími úkoly, které je třeba splnit do příští schůze realizačního týmu.


V rámci první schůze realizačního týmu byl oficiálně sestaven realizační tým a rovněž byly podrobně popsány kompetence a role jednotlivých jeho členů. Následně byly podepsány dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se všemi členy realizačního týmu, které připravil koordinátor projektu před schůzkou.


Dále bylo ustanoveno, jak bude probíhat komunikace v rámci projektu a realizačního týmu, jak budou vyplňovány výkazy práce, kdo je bude schvalovat i jak budou vypláceny odměny. Současně byl projednán podrobný harmonogram projektu a stanoveny časové milníky pro nejbližší projektové úkoly.


• Vyhlášení výběrových řízení


Na počátku dubna ICT technik připravil podklady pro výběrová řízení, která vyhotovil koordinátor projektu spolu se svým zástupcem. Výběrová řízení byla vyhlášena dne 15.4.2010 a zde naleznete výzvy k podání nabídek na dodávku SW a HW i na dodávku služby na vytvoření vzdělávacího prostředí pro e-learningové vzdělávání na škole.


• Ukončení výběrových řízení


Dne 26.4.2010 ve 12.00 hodin bylo ukončeno přijímání nabídek na dodávku softwaru a hardwaru i na dodávku služby na vytvoření vzdělávacího prostředí pro e-learningové vzdělávání, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů do projektu "Moderní škola". Obě dvě výběrová řízení byla realizována jako veřejné zakázky malého rozsahu.


Nabídku do výběrového řízení č. 1 na dodávku výpočetní techniky a softwaru dodaly tři firmy, nabídku do výběrového řízení č. 2 na dodavatele služby pro vytvoření a implementaci e-learningového prostředí podala jedna firma. Odevzdané nabídky hodnotila tříčlenná hodnotící komise. zde naleznete výsledky obou výběrových řízení. Všichni zúčastnění byli o výsledku výběrových řízení písemně informováni doporučeným dopisem. Dokumentace z průběhu výběrových řízení je k dispozici k nahlédnutí na Základní škole Chotěšov, okr. Plzeň-jih, příspěvková organizace. Vítězní uchazeči budou v nejbližší době vyzváni k zahájení jednání o konečném znění smlouvy o dílo a jejímu podpisu.