Projekt "Moderní škola" na Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace úspěšně nastartoval

Od počátku dubna 2010 pracují zaměstnanci Základní školy Chotěšov, příspěvková organizace na projektu "Moderní škola", který získala škola v rámci Globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Cíle projektu, na který jsme získali dotaci ve výši 2.089.247,- Kč, vedou hlavně ke zvyšování kvality vzdělávání žáků školy. Projektem dojde k vytvoření uceleného programu pro výuku na Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Program bude klást důraz na zkvalitnění výuky a její atraktivitu pro lepší zapojení žáků do vzdělávacích procesů.


Cílem předloženého projektu je zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace. Dojde k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova. Toho bude dosaženo vyšším využíváním interaktivních tabulí (e-Beamů) a digitalizovaných studijních podkladů ve výuce. V rámci projektu bude na škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí, umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály budou částečně nakoupeny, ale převážně vytvořeny samotnými pedagogy. Všechny uvedené prostředky budou začleněny do inovovaného školního vzdělávacího programu. Žáci tak ve výsledku budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.


Projekt je v současné době na samotném počátku. Sestavili jsme realizační tým, který se nyní soustřeďuje především na pořízení techniky a ostatního vybavení, které jsou k úspěšné realizaci projektu nezbytné. Jakmile proběhnou výběrová řízení a uskuteční se dodávky ICT vybavení, je naplánováno školení pro pedagogické pracovníky, z nichž se v rámci projektu stanou tvůrci vzdělávacích materiálů. Poté započne jedna z nejdůležitějších etap našeho projektu, a to tvorba elektronických výukových podkladů.


V předloženém projektu bude 5 tvůrců vzdělávacích materiálů tvořit vlastní elektronické výukové podklady pro předměty Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova, jež budou mezi jednotlivé tvůrce rozděleny podle jejich odborného zaměření. Pro doplnění a procvičení probíraného učiva bude pro každý předmět vytvořena sada vlastních elektronických vzdělávacích podkladů, a to zejména e-learningové kurzy, e-learningové testy, multimediální prezentace, hypertextové odkazy, elektronické dokumenty - animace, videa, obrázky, atd. Tyto výukové materiály budou zaměřeny na základě zkušeností pedagogů při výuce na problematické pasáže učiva. Veškeré vzniklé materiály budou svou náplní odpovídat a doplňovat školní vzdělávací program. Pro zmíněné studijní oblasti budou taktéž zakoupeny interaktivní učebnice/výukové programy, které doplní klasické tištěné učebnice a přinesou žákům zpestření výuky díky animacím, video i audio nahrávkám apod. Současně bude vytvářeno vzdělávací prostředí pro tvorbu, využívání a archivaci elektronických výukových materiálů. Prostředí bude v rámci systémové integrace kompatibilní se školním informačním systémem a bude umožňovat zobrazování informací o spouštění e-learningových kurzů a evidování výsledků e-learningových testů. Součástí prostředí budou i autorské nástroje pro tvorbu široké škály interaktivních výukových objektů. Vytvořené vzdělávací prostředí zajistí komplexní práci s výukovými materiály, jejich indexování, vyhledávání, řazení, autorizaci apod.


Předložený projekt bude zakončen další velmi důležitou klíčovou aktivitou zaměřenou na pilotní ověření fungování zavedeného systému e-learningové podpory vzdělávání na Základní škole Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, evaluaci dosažených výsledků a případném zpracování návrhu na zlepšení. Tato aktivita bude probíhat v době, kdy již budou pořízeny technologie pro moderní výuku, budou vytvořeny elektronické vzdělávací materiály i prostředí umožňující ovládání těchto materiálů. V rámci pilotního ověřování budou pedagogičtí pracovníci uplatňovat moderní výukové metody a materiály. Součástí této aktivity bude i evaluace přínosů projektu a zpracování návrhu na zlepšení. Evaluace bude realizována prostřednictvím dotazníkového šetření mezi žáky školy a šetření mezi pedagogy formou řízených rozhovorů, směřující k vyjádření spokojenosti s realizovaným projektem a návrhy na jeho zlepšení či doplnění.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. €, což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.